دریافت(تحقیق بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين)

تحقیق بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين|32009601|ckl42078663|پایان نامه غني سازي روابط,پایان نامه کيفيت روابط زناشويي,پایان نامه رضايت زناشویی,تحقیق بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين,غنيسازي روابط زناشويي,سازگاري زناشويي,نظريه ليوايز و اسپنير,غني سازي ازدواج
هم اکنون فایل با موضوع تحقیق بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره خانواده در 140 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
هدف اين پژوهش، تعيين تاثير غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين شهر اصفهان بود. روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل بود . به منظور اجراي پژوهش 36 زوج در دو گروه آزمايش(20 نفر) و گواه(16 نفر) به طور تصادفي جايگزين شدند. متغير مستقل غني سازي روابط بود که در 8 جلسه بر روي گروه آزمايش انجام شد و در گروه گواه هيچ مداخله اي انجام نشد. ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاري زناشويي(RDAS؛ باسبي، کران، لارسن و کريستنسن، 1995) بود. روايي پرسشنامه با استفاده از تحليل عاملي تاييدي و مدل يابي معادلات ساختاري بررسي وتاييد شد. فرضيه‌هاي پژوهش عبارت بود از:
1- غني سازي روابط بر كيفيت روابط زناشويي موثر است.
2- غني سازي روابط بر ابعاد كيفيت روابط زناشويي شامل توافق زناشويي، رضايت زناشويي و انسجام زناشويي موثر است.
نتايج پژوهش با استفاده از آزمون تحليل كواريانس نشان داد كه كه غني سازي روابط بر بهبود نمره كل كيفيت زناشويي زوجين (05/0>P ) و ابعاد آن شامل توافق زناشويي(01/0>P ) ، رضايت زناشويي(01/0>P ) و انسجام زناشويي(01/0>P ) موثر بوده است. نتايج پيگيري پس از يک ماه نشان داد که بين گروه آزمايش و گواه در ميزان کيفيت روابط زناشويي و ابعاد آن تفاوت وجود دارد(001/0>P ) و اثر بخشي غني سازي بعد از يک ماه باقي مانده است.

مقدمه
خانواده اولين، مهمتربن و والاترين نهاد اجتماعي در تاريخ بشري است که زمينه تکوين، رشد و شکوفايي عاطفي و اجتماعي اعضاي خود را فراهم مي کند و ازدواج حساس ترين تعهد عاطفي است که انسان براي برخورداري از آرامش رواني و روابط گرم و صميمي آن را مي پذيرد. نتايج پژوهش ها نشان مي-دهد که مسائل و مشکلات خانوادگي روز به روز در کشورمان در حال افزايش يافتن است وکيفيت روابط زناشويي افت پيدا مي-کند. افزايش طلاق و کشمکش هاي خانوادگي نه تنها اساس خانواده-ها را تهديد مي کند، بلکه تهديدي جدي براي جامعه و نظام هاي اجتماعي مي باشد. چرا که تربيت نسلي سالم و برخوردار از سلامت روان که بتواند آينده جامعه را بر دوش بکشد، در محيطي که آرامش و امنيت در آن کم باشد، ميسر نمي شود. درکشور ما زوجها مشکلات شديد و فراگيري را در حين برقراري رابطه و حفظ آن تجربه مي کنند. در واقع مشکل درماندگي زناشويي بيش از هر مقوله ديگري سبب مراجعه براي دريافت خدمات مشاوره اي و بهداشت رواني مي گردد(فقيرپور، 1383). اين عوامل نشانگر کيفيت روابط زناشويي پايين و ضعف در مهارت هاي زناشويي است.
بسياري از اين گونه مشکلات زناشويي به صورتي پنهان در بستر خانواده ادامه مي يابند و موجوديت خانواده را مورد حمله قرار مي دهند. در چنين خانواده هايي زوجها از رضايتمندي برخوردار نيستند و به دليل قبح طلاق از نظر شرعي و اجتماعي خود را مجبور به زندگي در شرايط عدم رضايت مي دانند و تدريجاً اندوه و درماندگي بر زندگي آنها مستولي مي شود و در برخي موارد طلاق پنهان يا طلاق عاطفي رخ مي دهد. پيامد اين گونه زندگي کردن ممکن است به صورت مشکلات رواني-فيزيولوژيکي، اختلالات عاطفي، اختلالات اضطرابي و غيره بروز کند. طبيعتاً آسيب هاي اجتماعي همچون اعتياد، بزهکاري و روسپيگري نيز مستقيم يا غيرمستقيم با اين مسائل ارتباط پيدا مي کنند. کيفيت روابط زناشويي پايين و عدم رضايتمندي زناشويي و درماندگي ناشي از فشارهاي زندگي زناشويي ضمن اينکه زن و شوهر را در معرض اين گونه آسيب ها قرار مي دهد، باعث ايجاد محيط ناامني مي شود که در آن زمينه لازم براي رشد مناسب فرزندان فراهم نيست.
مسائل فوق الذکر اهميت آموزش و پيشگيري را روشن مي کند. جامعه ي ما از نداشتن يک برنامه منظم و الگوي کارامد براي آموزش زوجها رنج مي برد. هرچند طي سالهاي متمادي آموزش خانواده به صورت هاي مختلف انجام گرفته، اما اين آموزشها بيشتر به انتقال اطلاعات و دانش پرداخته و در سطح نگرش و رفتار کمتر مداخله نموده است. در اين پژوهش ضمن معرفي رويکردي نوين در زمينه آموزش مهارت هاي زناشويي، ميزان اثربخشي اين رويکرد در ارتقاي سطح نگرش و رفتار زوج ها و در ارتقاي کيفيت روابط زناشويي مورد بررسي قرار مي گيرد.


فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
چکیده

فصل اول کليات پژوهش

1-1- مقدمه
1-2- بيان مساله
1-3- اهداف تحقيق
1-4- اهميت و ارزش تحقيق
1-5- فرضيه هاي تحقيق
1-6- تعريف متغيرهاي پژوهش
1-6-1- کيفيت روابط زناشويي
1-6-2- غنيسازي روابط زناشويي
1-6-3- توافق زناشويي
1-6-4- رضايت زناشويي
1-6-5- انسجام زناشويي
فصل دوم ادبيات پژوهش
2-1- مقدمه
2-2- کيفيت روابط زناشويي
2-2-1- رضايتمندي زناشويي
2-2-2- سازگاري زناشويي
2-2-3- تعريف كيفيت زناشويي
2-2-3- نظريه هاي تبيين كننده کيفيت روابط زناشويي
2-2-3-1- نظريه ليوايز و اسپنير
2-2-3- 2- نظريه ماركس
2-2-3-2-1- ترکيب رمانتيک
2-2-3-2-2- ترکيب وابستگي- فاصله اي
2-2-3-2-3- ترکيب جدايي
2-2-3-2-4- ترکيب همبستگي متعادل
2-2-4- رابطه کيفيت روابط زناشويي و موقعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانواده
2-3- رويكردها و برنامه هاي پيشگيري
2-3-1- مدل مربوط به انجمن غني سازي ازدواج (A. C. M. E)
2-3-1-1- ويژگي ها
2-3-1-2- ساختار برنامه
2-3-1-3- اهداف
2-3-1-4- مهارت ها
2-3-2- رويكرد ارتباط زوج (C. C)
2-3-2-1- كيفيت برنامه ارتباط زوج
2-3-2-2- اهداف برنامه
2-3-3- برنامه كاربردي عملي مهارت هاي مربوط به رابطه صميمانه(P. A. I. R. S)
2-3-3-1- اهداف برنامه
2-3-3-2- چهارچوب عملي
2-3-4- برنامه پيشگيري و تقويت رابطه (P. R. E. P)
2-3-5- مدل رفتاري - ارتباطي
2-3-5-1- جنبه هاي پيشگيري مدل رفتاري- ارتباطي
2-4- غني سازي روابط(مدل به کار گرفته شده در اين پژوهش)
2-4-1- تاريخچه غني سازي روابط
2-4-2- پايه هاي نظري
2-4-3- شيوه هاي مداخله
2-4-4- تركيب و چارت زماني برنامه هاي R. E
2-4-5- قالبهاي زماني جلسات R. E
2-4-6- سبك هاي درمان R. E:
2-4-7- روش هاي مداخله
2-4-8- توالي موضوع در R.E
2-4-9- نقش رهبر در جلسات R. E
2-4-10- پاسخ يا واکنش هاي خاص رهبر يا درمانگر
2-4-10-1- شدن(تبديل شدن)
2-4-10-2- مشكل گشايي
2-4-10-3- شستشو دادن
2-5- پيشينه پژوهش
2-5-1- پيشينه پژوهش در ايران
2-5-2- پيشينه پژوهش در خارج از کشور
2-6- جمع بندي
فصل سوم روش پژوهش
3-1- مقدمه
3-2- روش پژوهش
3-3- جامعه آماري
3-4- نمونه‌ي پژوهش و روش نمونه‌گيري
3-5- ابزار پژوهش
3-5-1- پرسشنامه سازگاري زوجي اصلاح شده (RDAS)
3-5-1- مقياس شادماني زناشويي(MHS)
3-5-2- پرسشنامه رضايتمندي زناشويي انريچ(ENRICH)
3-6- شيوه‌ي اجراي متغير مستقل
3-7- شيوه‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم يافته هاي پژوهش
4-1- مقدمه
4-2- آزمون فرضيه هاي پژوهش
4-2-1- فرضيه اول
4-2-2- فرضيه دوم
4-2-3- فرضيه سوم
4-2-4- فرضيه چهارم
فصل پنجم بحث و نتيجه گيري
5-1- مروري بر يافته هاي پژوهش
5-2- بحث
5-3- اعتبار پژوهش
5-4- محدوديتهاي پژوهش
5-5- پيشنهادات پژوهشي
5-6- پيشنهادهاي کاربردي
مقياس شادماني زناشويي(MHS)
پيوست2
پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ (ENRICH)

مطالب دیگر:
📚پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای شبدر ایرانی📚دانلود پاورپوینت فرماندهی عملیات حریق و نجات 📚دانلود پاورپوینت سبک ایرانی و مصری در قرون اولیه 📚دانلود پاورپوینت پادیاو های ایرانی 📚دانلود پاورپوینت اقلیم شناسی اب و هوای ایران 📚دانلود پاورپوینت آلودگی هوا و روشهای کنترل آن 📚پاورپوینت شبكه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه📚پاورپوینت آشنایی با gac📚پاورپوینت آشنایی با فولاد پیشرفته دانشگاه آزاد📚پاورپوینت معرفی نژاد گاوهای ایرانی📚پاورپوینت ورقهای پلیمری و ویژگی های آن📚پاورپوینت معماری روم شرقی📚پاورپوینت معرفی بناهای رومی📚پاورپوینت ساختار کلی سازمانها📚پاورپوینت میکروشمع درجا و روش مقاوم سازی فونداسیون به روش میکروشمع ها📚پاورپوینت آموزش پروتکل SSL📚پاورپوینت برج خنک کننده و تحلیل آن📚پاورپوینت مدیریت تامین خریدهای داخلی و خارجی 📚پاورپوینت کاربرد متدولوژی rup📚پاورپوینت شناخت نواقص و عوامل موثر در افزایش ریسک مصرف گاز طبیعی📚پاورپوینت سمینار تولید پراکنده و معرفی منابع انرژی📚دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت اموزشی پیام نور📚پاورپوینت طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار📚دانلود پاورپوینت اینترنت 📚پاورپوینت تصفیه خانه فاضلاب شیراز و واحدهای فرآیندی تصفیه خانه